ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Vietnamese
1. Đồ giặt nhận trước 12h00 trưa sẽ được trả vào ngày thứ 3; nhận sau 12h00 trưa sẽ được trả vào ngày thứ 4 tính từ ngày nhận đồ. Giặt và trả trong ngày tính thêm phụ phí 50% vào giá dịch vụ.

2. Giao nhận tại nhà: mức phí giao nhận sẽ là 10.000 VNĐ đến 30.000 VNĐ tuỳ từng khoảng cách. Hoá đơn trên 500.000VND được miễn phí giao nhận. Thời gian giao nhận từ 8h00 đến 20h00.
3. EZ Laundry không chịu trách nhiệm về sự co rút vải, bay màu hoặc bất cứ hư hỏng nào do chất liệu vải gây ra cũng như mất khuy, khóa, vật trang trí do chất lượng không đảm bảo. EZ Laundry không chịu trách nhiệm đối với những đồ bỏ quên trong đồ giặt, tuy nhiên chúng tôi sẽ báo lại cho khách hàng nếu tìm thấy trong quá trình kiểm tra đồ.
4. EZ Laundry chỉ chấp nhận khiếu nại về chất lượng dịch vụ trong vòng 24h kể từ lúc khách hàng tiếp nhận sản phẩm từ EZ Laundry.
5. Do tính chất phức tạp của nghề nghiệp, trường hợp xảy ra hư hỏng do lỗi của EZ Laundry, hai bên sẽ thống nhất giá trị đền bù nhưng không vượt quá 3.000.000 đồng cho sản phẩm hư hại. Khách hàng vui lòng gửi lại sản phẩm cho EZ laundry trước khi nhận đền bù.
6. EZ Laundry có thể từ chối một số mặt hàng hoặc chấp nhận một số mặt hàng khác với yêu cầu đặt trước bằng văn bản trước khi xử lý.
7. EZ Laundry sẽ toàn quyền xử lý đồ sau 6 tháng kể từ ngày hoàn thành nếu khách hàng không đến nhận.
8. Khách hàng có thể được hưởng mức bồi thường phí bảo hiểm sau đây lên đến tối đa là 10.000.000 đồng bằng cách mua dịch vụ bảo hiểm của EZ Laundry. Phí bảo hiểm (đối với bất kỳ chu kỳ giặt nào) lên tới 2% giá trị của mỗi mặt hàng liên quan khi xuất trình hóa đơn mua hàng. Dịch vụ bảo hiểm chỉ áp dụng cho các hạng mục được chấp nhận mà không cần đặt trước (điều 6 ở trên). Mức bồi thường được tính theo bảng dưới đây:

Kỳ khấu hao (tháng) 0 – 2 2 – 4 4 – 6 6 – 10 10 – 12 12 – 24 >24
Tỷ lệ bồi thường 100% 85% 80% 65% 50% 25% Không hỗ trợ

 

English:
1. The laundry items recieved before 12 am will be ready on the 3rd day, after 12 am will be ready on the 4th day. Same-day service will be charged 50% of price.
2. Home pick-up and devivery service will be charged from VND10,000 to VND50,000 depend on the distance. It will be free for bills over VND500,000. Pick-up and delivery time is from 8am to 8pm.
3. EZ Laundry is not responsible for fabric shrinkage, color fading or any damage caused by the fabric as well as the loss of buttons, buckles, decorations due to poor quality as well as anything left in your clothes, but we will inform you if found during sorting out.
4. EZ Laundry will only accept complaints about service quality within 24 hours from the time receiving clothes.
5. In case of clothes damage caused by us, the compensation value will not exceed VND3,000,000 for damaged item. That item will be returned to EZ Laudnry before any compesation is proceeded.
6. EZ Laundry may refuse some items or accept others with a prior written request prior to processing.
7. EZ Laundry will have the right to resolve the items after 6 months from the date of completion if the customer does not come to collect.
8. Customers can enjoy the following premium compensation up to a maximum of VND 10,000,000 by purchasing the insurance service of EZ Laundry. Premium (for any wash cycle) 2% of the value of each item concerned upon presentation of purchase receipt. Insurance service only applies to items accepted without reservation (clause 5 above). Compensation is calculated according to the table below:

Amortization period (month) 0 – 2 2 – 4 4 – 6 6 – 10 10 – 12 12 – 24 >24
Compensation rate 100% 85% 80% 65% 50% 25% Not available